Ανακοίνωση Προκήρυξη Προσφοράς

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς ενημερώνει το κοινό:  Ζητά Προσφορές για ενοικίαση της Κοινόχρηστης Υπαίθριας Πισίνας με τους χώρους Αναψυχής στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς.

Η ενοικίαση θα είναι για περίοδο ενός έτους και με δικαίωμα Ανανέωσης για περίοδο που θα συμφωνηθεί. Το Συμβούλιο είναι πρόθυμο να δεχθεί και να ζητήσει και άλλες προτάσεις που τυχόν υπάρξουν.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σε κλειστό Φάκελο και να απευθύνονται προς το Κοινοτικό Συμβούλιο, και  να φέρουν πάνω στον φάκελο την ένδειξη « Προσφορά Ενοικίασης  Κοινόχρηστης Πισίνας με χώρους Αναψυχής».

Οι προσφορές να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου στην οδό Χριστόφορου Γιατρού 27, 4871 Άγιος Ιωάννης Πιτσιλιάς.

Τελευταία ημέρα παράδοσης προσφορών καθορίζεται η 23/5/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00μ.μ.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να δεχθεί την ψηλότερη ή οποιανδήποτε άλλη προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους Όρους ζήτησης της προσφοράς θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.